Výše odměny advokáta zohledňuje míru a složitost práce poskytnuté klientovi, její časovou náročnost, rychlost zpracování, použití cizích jazyků a v neposlední řadě i míru jeho zodpovědnosti, vyjádřenou případnou újmou, která by klientovi vznikla, kdyby advokát svoji práci neodvedl řádně.
 
Obecně platí, že výše odměny advokáta za poskytování právních služeb se řídí jeho smlouvou s klientem, ujednání o ceně za právní služby je tedy zásadně individuální záležitostí.
 
Není-li odměna advokáta takto sjednána, řídí se ustanoveními vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb č. 177/1996 Sb., v platném znění.
 
Výše odměny advokáta v soudním řízení, které tvoří součást nákladů řízení a jejichž náhrada se klientovi přiznává rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu, se určuje podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 484/2000 Sb., v platném znění.
 
Výklad těchto předpisů Vám na požádání zdarma poskytne kterýkoliv pracovník v mé advokátní kanceláři.
 
Pokud nemáte prostředky k úhradě nákladů právního zastoupení a Vaše sociální poměry to odůvodňují, může Vám soud právního zástupce ustanovit, náklady zastoupení pak hradí stát. Na tuto možnost Vás vždy v konkrétní věci moje kancelář upozorní a žádost o ustanovení zástupce Vám sepíše.

e-mail: akmala@akmala.cz                        tel.: 469 620 655
© 2011, Mgr. Jana Malá