Moje kancelář poskytuje právní služby (konzultace, právní rozbory, sepisy listin,smluv a podání, zastupování před soudy všech stupňů včetně Ústavního soudu ČR, před správními orgány i rozhodci) v následujících oblastech práva:
 
Občanské právo
 • sepisy smluv převodech nemovitostí, řešení právních vztahů k nemovitostem, problematika věcných práv - zástavy, věcná břemena,
 • řešení majetkových vztahů, spoluvlastnických práv, půjček, darů,
 • právo bytové- výstavba, údržba s správa bytů , problematika společenství vlastníků bytů,
 • závazkové vztahy, smluvní agenda, narovnání závazků a vymáhání pohledávek,
 • dědictví,
 • náhrady škody na věcech a na zdraví,
 • ochrana spotřebitele.
nahoru
Rodinné právo
 • smluvní úpravy vztahů mezi manžely,
 • rozvodové právo, včetně úpravy poměrů k nezletilým dětem a společnému majetku,
 • vyživovací povinnosti,
 • sociálně právní ochrana dětí a mládeže,
 • osvojení.
nahoru
Pracovní právo
 • vznik a ukončení pracovního poměru,
 • náhrady škody - odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání.
nahoru
Obchodní právo
 • zakládání společností a družstev,
 • změny ve společnostech a družstvech - organizace valných hromad, převody obchodních podílů,
 • sepisování obchodních smluv,
 • vymáhání pohledávek,
 • směnečné právo.
nahoru
Konkurzní právo
 • zastupování věřitelů v konkurzních řízeních,
 • činnost ve věřitelských orgánech.
nahoru
Trestní a přestupkové právo
 • obhajoba v trestním a přestupkovém řízení před orgány policie, před soudy i správními orgány,
 • zastupování poškozených v trestním řízení, včetně řešení náhrady škody.
nahoru
Správní právo
 • obecní právo, veřejné zakázky,
 • zastupování ve správních řízeních,
 • zastoupení ve stavebním řízení (stavby všeho druhu, řízení i před speciálními stavebními úřady), v řízení vodoprávním(vodní díla, malé vodní elektrárny),
 • právo životního prostředí (odpady, ovzduší, lesní a vodní právo),
 • zastupování v řízení katastrálním,
 • zastoupení v soudním řízení o přezkumu správních rozhodnutí.
nahoru
Ústavní právo
 • zastupování v řízení před Ústavní soudem České republiky, příprava a sepis ústavních stížností
nahoru

e-mail: akmala@akmala.cz                        tel.: 469 620 655
© 2011, Mgr. Jana Malá